Dāvanu karte

Dāvanu karte
EUR
Izvēlies vērtību no 15 līdz 400 EUR un kas dalās ar 5 Skaits
Pirkuma kopējā vērtība nevar pārsniegt 400 €

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.
Interneta veikala noteikumi

LIETOTIE TERMINI:

T/c „Valleta” – tirdzniecības centrs „Valleta” Valmierā, Rīgas ielā 4.

Interneta veikals – Uzturētāja apsaimniekota interneta adrese www.valleta.lv/eveikals, kurā tas nodrošina iespēju iegādāties t/c „Valleta” i-dāvanu kartes.

Uzturētājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „VRPB” (reģistrācijas numurs: 441030001157, juridiskā un biroja adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kas arī t/c „Valleta” apsaimniekotājs.

i-dāvanu karte – Interneta veikalā nopērkams un Uzturētāja izdots dokuments, kuram ir unikāls numurs, kura vērtība vērtība dalās ar 5 (pieci), ir robežās no EUR 15 (piecpadsmit eiro) līdz EUR 400 (četri simti eiro) un kura lietošanu nosaka šie t/c „Valleta” Interneta veikala Noteikumi.

Standarta dāvanu karte – bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis ar unikālu numuru, hologrammu. Standarta dāvanu karti iespējams iegādāties t/c „Valleta” Informācijas centrā un norēķināties t/c „Valleta” veikalos, izņemot „Viss veselībai”, „Straupes piena veikals” un „Hesburger” tirdzniecības vietas.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas Interneta veikalā iegādājas t/c „Valleta” i-dāvanu karti.

Lietotājs – fiziska persona, kuras rīcībā nonākusi t/c „Valleta” i-dāvanu karte.

Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās t/c „Valleta” i-dāvanu kartes Interneta veikalā.

Pirkums – Pircēja noformēts Pirkuma grozs un aizpildīta rekvizītu forma, uz kā pamata Uzturētājs Pircējam nosūta i-dāvanu karti/-es un rēķinu.

Maksātājs – Pircējs.

Piegādātājs – Interneta veikala Uzturētājs.

Regula – vispārīgā datu aizsardzības regula jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 (pieņemta 2016. gada 27. aprīlī, piemērojama ar 2018. gada 25. maiju) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Pārzinis – SIA „VRPB” (reģistrācijas numurs: 441030001157, juridiskā un biroja adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201), kas uz tiesiska pamata un saskaņā ar Regulu veic Pircēju un Lietotāju iesniegto personas datu apstrādi Interneta veikala un i-dāvanu karšu darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un pilnveidošanai, šo Noteikumu izpildei, kā arī Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.


1. NOTEIKUMU DARBĪBA

1.1. Šie t/c „Valleta” Interneta veikala Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka, kā Pircējam Interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē www.valleta.lv sadaļā „Dāvanu karte” jeb  www.valleta.lv/eveikals, iegādāties t/c „Valleta” i-dāvanu karti, tās lietošanas nosacījumus, kā arī reglamentē attiecības starp i-dāvanu kartes Pircēju, Lietotāju un Interneta veikala Uzturētāju.

1.2. Papildu šiem Noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas starp Pircēju, Uzturētāju un Lietotāju, iegādājoties i-dāvanu karti, tiek reglamentētas ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas pieejami interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „Standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi”, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Uzturētājs ir tiesīgs Interneta veikala attīstības un/vai lietošanas drošības paaugstināšanas nolūkā Noteikumus mainīt vai papildināt. Izmaiņas tiek publicētas interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „Interneta veikala noteikumi”. Noteikumos veiktās izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā no to publikācijas brīža. Uz i-dāvanu kartēm, kas iegādātas pirms izmaiņām vai papildinājumiem, attiecas tie Noteikumi, kas darbojās to iegādes brīdī, izņemot gadījumus, kad likumā vai Noteikumos norādīts savādāk.


2. i-DĀVANU KARTES CENA

2.1. i-dāvanu kartes cena Interneta veikalā norādīta Eiropas Savienības vienotajā eiro valūtā (EUR).

2.2. i-dāvanu kartes cena ir vienāda ar tās vērtību, kurai PVN (pievienotās vērtības nodoklis) netiek piemērots.


3. PIRKUMA NOFORMĒŠANAS, APMAKSAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Interneta veikalā iespējams iegadāties i-dāvanu kartes par nominālvērtību, kas dalās ar 5 (pieci) un ir robežās no EUR 15 (piecpadsmit eiro) līdz EUR 400 (četri simti eiro).

3.2. Kopējā Pirkuma summa Interneta veikalā nevar pārsniegt EUR 400 (četri simti eiro).​​​​​​​

3.3. Par Pirkumu var norēķināties ar sekojošām Latvijā izdotām maksājumu kartēm (debetkartēm, kredītkartēm, biznesa kartēm): MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron.​​​​​​​

3.4. Lai noformētu, apmaksātu Pirkumu un saņemtu i-dāvanu karti, Pircējam Interneta veikalā jāveic sekojošas darbības:

1. Ar cipariem jāieraksta i-dāvanu kartes vērtība, tās vēlamais skaits, jānospiež „IELIKT GROZĀ”, kā rezultātā tiks izveidots Pircēja Pirkumu grozs.

Ja Pircējs vēlas iegādāties i-dāvanu kartes dažādās vērtībās, atkārtoti jāizvēlas tās vērtība, jāieraksta vēlamais skaits un jānospiež „IELIKT GROZĀ NĀKAMO PRECI”.

Ja Pircējs kādu no Pirkumu grozā ieliktajām i-dāvanu kartēm vēlas dzēst, jānospiež X, kas atrodas blakus to kopējai vērtībai.

Pirkuma groza apakšā automātiski tiks aprēķināta Pirkuma kopējā summa.

2. Kad Pirkumu grozs izveidots, jānospiež „NOFORMĒT PIRKUMU”.

3. Jāaizpilda „Informācija par pircēju”: jānorāda savs statuss (fiziska vai juridiska persona), jāaizpilda visi obligāti prasītie lauki (atzīmēti ar *). Jāatzīmē maksājuma veids, kā arī tas, ka Pircējs piekrīt šiem Interneta veikala Noteikumiem un savu personas datu apstrādei Pirkuma izpildes nodrošināšanai.

4. Jānospiež „PĀRSKATĪT PIRKUMU”, kā rezultātā Pircējam tiek dota iespēja pārbaudīt, vai visa norādītā informācija ir pareiza. Nospiežot „ATPAKAĻ”, iespējams veikt labojumus.

5. Jānospiež „APSTIPRINĀT PIRKUMU”. Pēc šīs darbības tiks atvērta maksājumu kartes rekvizītu lapa, kurā Pircējam par karti jānorāda visa prasītā informācija un jānospiež „Veikt maksājumu”, pēc kā rezultātā Pirkuma labošana vairs nebūs iespējama un maksājums tiks nodots apstrādei.​​​​​​​

3.5. 1 (vienas) minūtes laikā pēc 3.4. punktā minēto darbību veikšanas un maksājuma apstrādes, Pircējs „pdf” formātā norādītajā e-pastā saņems:

1) iegādāto i-dāvanu karti/-es, kuru Pircējs var nodot Lietotājam, pārsūtot uz viņa e-pastu vai izdrukātu uz A4 formāta lapas;

2) maksājuma rēķinu ar norādi, ka tas ir informatīvs un nav jāapmaksā, sastādīts elektroniski, derīgs bez paraksta un tajā norādītā summa ir bloķēta Maksātāja kontā un tiks pārskaitīta Piegādātājam.


4. i-DĀVANU KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI​​​​​​​

4.1. i-dāvanu karte derīga bez Uzturētāja paraksta un 6 mēnešus no Pirkuma apmaksas dienas. Derīguma termiņš i-dāvanu kartē tiek norādīts.​​​​​​​

4.2. i-dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu, izņemot Noteikumu 5.1. punktā minēto atteikšanos no i-dāvanu kartes iegādes darījuma.​​​​​​​

4.3. Pirms norēķināšanās kādā no t/c „Valleta” veikaliem, i-dāvanu karte Lietotājam patstāvīgi jāizdrukā uz A4 formāta lapas un t/c „Valleta” Informācijas centrā jāapmaina pret t/c „Valleta” standarta dāvanu karti. Tās derīguma termiņš būs ekvivalents i-dāvanu kartes derīguma termiņam.​​​​​​​

4.4. i-dāvanu karti, kurai derīguma termiņš beidzies ne vairāk kā 3 mēnešus, t/c „Valleta” Informācijas centrā iespējams apmainīt pret standarta dāvanu karti, samaksājot 20% no i-dāvanu kartes vērtības. Standarta dāvanu kartes termiņš tiks pagarināts uz 1 mēnesi. i-dāvanu karti, kurai derīguma termiņš beidzies vairāk kā 3 mēnešus, nav iespējams atjaunot, un nauda netiek atgriezta.​​​​​​​

4.5. Veicot apmaiņu, i-dāvanu kartes Lietotājam:

1) i-dāvanu karte jānodod Uzturētāja Informācijas centra administratoram;

2) jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

3) jāaizpilda un jāparaksta apmaiņas akts;

4) nav jāveic papildu samaksa.​​​​​​​

4.6. T/c „Valleta” Informācijas centra administrators apmaiņai pieņems gan melnbaltu, gan krāsainu i-dāvanu kartes izdruku.​​​​​​​

4.7. i-dāvanu kartes izdruka ir derīga, ja tā nesatur viltojumu pazīmes un tajā nav mehānisku bojājumu vai smērējumu, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumentu, izlasīt datus vai noteikt iespējamos viltojumus, t.i., uz tās jābūt labi salasāmai un redzamai visai informācijai. Ja izdruka ir nekvalitatīva, bojāta, tai veikti labojumi, tā citādi atšķiras no e-pastā nosūtītās i-dāvanu kartes, Informācijas centra administrators ir tiesīgs to apmaiņai nepieņemt.​​​​​​​

4.8. Apmaiņu t/c „Valleta” Informācijas centrā iespējams veikt tā darba laikā, kas atšķiras no t/c „Valleta” darba laika un ir apskatāms interneta adresē www.valleta.lv sadaļā „Kontakti”.​​​​​​​

4.9. T/c „Valleta” standarta dāvanu kartes nominālvērtības ir EUR 5, EUR 10, EUR 20 un EUR 50. Ja i-dāvanu kartes vērtība atšķiras, veicot apmaiņu, tās Lietotājs saņems vairākas standarta dāvanu kartes, kuru kopējā vērtība būs ekvivalenta i-dāvanu kartes vērtībai. i-dāvanu kartes Lietotājam ir tiesības izvēlēties, kādus standarta dāvanu kartes nominālus viņš vēlas saņemt.​​​​​​​

4.10. i-dāvanu kartes apmaiņu pret standarta dāvanu karti/-ēm Lietotājs var veikt vienu reizi un pilnā i-dāvanu kartes vērtības apmērā.​​​​​​​

4.11. T/c „Valleta” standarta dāvanu kartes lietošanu reglamentē T/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi, kas publicēti t/c „Valleta” interneta adresē www.valleta.lv/eveikals sadaļā „Standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi” un pēc i-dāvanu kartes apmaiņas kļūst saistoši arī Lietotājam.


5. UZTURĒTĀJA, PIRCĒJA UN LIETOTĀJA PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA​​​​​​​

5.1. Ja Pircējs ir fiziska persona un patērētāju tiesību jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē atzīstams par patērētāju, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Pirkuma apmaksas dienas, tam ir tiesības atteikties no i-dāvanu kartes iegādes darījuma un saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Pircējs par to paziņo Uzturētājam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi info@valleta.lv, nosūtot iegādāto i-dāvanu karti „pdf” formātā un sekojošu informāciju:

1) Pirkuma noformēšanas, apmaksas dienu;

2) i-dāvanu kartes vērtību un kodu;

3) Pircēja prasījumu un anulēšanas iemeslu;

4) Pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, bankas nosaukumu un kontu, no kura veikta Pirkuma apmaksa.

​​​​​​​5.2. Saņemot 5.1. punktā norādīto informāciju un i-dāvanu karti, Uzturētāja pienākums ir ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no informācijas saņemšanas dienas, atmaksāt Pircējam par i-dāvanu karti saņemto naudu, bet pašu i-dāvanu karti anulēt.​​​​​​​

5.3. Tiesības rakstīt 5.1. punktā minēto informāciju un saņemt atpakaļ naudu ir tikai Pircējam un nevis jebkuram i-dāvanu kartes Lietotājam.​​​​​​​

5.4. Pēc i-dāvanu kartes/-šu saņemšanas e-pastā, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai tā/tās atbilst i-dāvanu kartes paraugam (apskatāms šeit), bet tās/to vērtība – veiktā maksājuma apmēram. Neatbilstības gadījumā Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no i-dāvanu kartes/-šu saņemšanas, par to elektroniskā veidā uz e-pastu info@valleta.lv jāpaziņo Uzturētājam, nosūtot neatbilstošo i-dāvanu karti/-es un norādot sekojošu informāciju:

1) Pircēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni;

2) Pirkuma noformēšanas un apmaksas dienu.

Šajā gadījumā Uzturētājam ir pienākums saprātīgā termiņā novērst radušos situāciju un i-dāvanu karti/-es Pircējam nosūtīt atkārtoti.​​​​​​​

5.5. Pircējam, elektroniskā veidā nosūtot 5.1. un 5.4. punktos norādīto informāciju, ir pienākums pārbaudīt, vai Uzturētājs to ir saņēmis, zvanot uz t/c „Valleta” Informācijas centru pa tālruni 26665000.​​​​​​​

5.6. Pircējam, nododot i-dāvanu karti Lietotājam, ir pienākums viņu informēt par i-dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, nodrošināt, ka Lietotājs tiem piekrīt un tos ievēro.​​​​​​​

5.7. i-dāvanu karti ir aizliegts kopēt, citādi pavairot un atkārtoti veikt tās apmaiņu pret standarta dāvanu karti. Katrai i-dāvanu kartei ir unikāls kods un tikai pirmā persona, kas to uzrāda t/c „Valleta” Informācijas centrā, var veikt tās apmaiņu pret standarta dāvanu karti. i-dāvanu kartes lietošana, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, piemēram, tās pavairošana un atkārtota apmaiņa, uzskatāma par krāpniecību, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir krimināli sodāma.​​​​​​​

5.8. Pircējs un Lietotājs ir atbildīgs par to, lai i-dāvanu karte nenonāktu trešo personu rīcībā. Uzturētājs nav atbildīgs un nekompensē Pircējam un/vai Lietotājam nodarītos zaudējumus, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā.​​​​​​​

5.9. Uzturētājam, veicot i-dāvanu kartes apmaiņu pret standarta dāvanu karti, nav pienākums pārbaudīt, vai i-dāvanu kartes Lietotājam ir tiesisks pamats ar to rīkoties.​​​​​​​

5.10. Noformējot un apmaksājot Pirkumu, Pircēja pienākums ir norādīt pareizus, precīzus un visus obligāti prasītos personas datus un maksājumu kartes rekvizītus.​​​​​​​

5.11. Uzturētājs neuzņemas atbildību un neatlīdzina ne Pircējam, ne Lietotājam jebkādus zaudējumus un izdevumus, kas tiem varētu rasties vai izrietēt no i-dāvanu kartes nesaņemšanas e-pastā, saņemšanas kavējumiem un citiem pārpratumiem, ja Pircējs, noformējot un/vai apmaksājot Pirkumu, prasītos personas datus un maksājumu kartes rekvizītus norādījis nepareizi, un/vai neprecīzi un/vai nav ievērojis Interneta veikala sistēmas norādījumus.

5.12. Uzturētājam ir pienākums nodrošināt Interneta veikala sistēmas darbību, tomēr sistēmas uzlabošanas, pārbaudes vai trūkumu novēršanas darbu laikā Interneta veikals var tikt īslaicīgi slēgts. Uzturētājs nekādā veidā nekompensē šādus Interneta veikala pārtraukumus.


6. CITI NOTEIKUMI

​​​​​​​6.1. i-dāvanu karšu Pircēju un Lietotāju datu pārzinis ir SIA „VRPB”. Dati tiek apstrādāti, glabāti un izmantoti atbilstoši Regulas prasībām.​​​​​​​

6.2. Pārzinis veic datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams Interneta veikala un i-dāvanu karšu darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un pilnveidošanai, šo Noteikumu izpildei, kā arī Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.​​​​​​​

6.3. Pārzinis, pamatojoties uz Pircēja izteikto piekrišanu Interneta veikala noteikumiem un savu personas datu apstrādei Pirkuma izpildes nodrošināšanai, ir tiesīgs izmantot norādītos Personas datus un sistēmā reģistrēto Pirkuma informāciju šādiem mērķiem:

  • maksājuma rēķina sastādīšanai;
  • saziņai ar Pircēju attiecībā uz viņa veikto Pirkumu;
  • Pirkumu statistikas veidošanai.

​​​​​​​6.4. Pārzinis ir tiesīgs t/c „Valleta” i-dāvanu kartes apmaiņas aktā norādītos i-dāvanu kartes Lietotāja personas datus izmantot Lietotāja identificēšanai un Pārzinim saistošu likumu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.​​​​​​​

6.5. Pārzinis garantē, ka i-dāvanu kartes Pircēju un Lietotāju iesniegtie dati tiks izmantoti tikai šajos Noteikumos minētājiem mērķiem.​​​​​​​

6.6. Pārzinis ir tiesīgs nodot Interneta veikala darbības nodrošināšanai un uzturēšanai nepieciešamos Pircēju iesniegtos datus Interneta veikala uzturēšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem.​​​​​​​

6.7. Pārzinis un Interneta veikala uzturēšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja iesniegtos personas datus, ciktāl tas nepieciešamas Interneta veikala uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, kā arī šo Noteikumu izpildei.​​​​​​​

6.8. Pārzinis nodrošina visus ar personas datu aizsardzību saistītos pasākumus, lai pasargātu tos no tīšiem bojājumiem, izplatīšanas un citām nelikumīgām darbībām, kā arī negadījumiem. ​​​​​​​

6.9. Visus ar šiem Noteikumiem saistītos strīdus un nesaskaņas Uzturētājs ar Pircēju un/vai Lietotāju apņemas risināt sarunu ceļā. Sarunu ceļā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.​​​​​​​

6.10. Citus jautājumus, kas saistīti ar t/c „Valleta” i-dāvanu kartes iegādi internetā, Pircējs var uzdot elektroniskā veidā pa e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni +371 26665000.

Standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi

1. T/c "Valleta" standarta dāvanu kartes iespējams iegādāties t/c "Valleta" Informācijas centrā.

2. Dāvanu kartes nominālvērtības - Eur 10, Eur 15, Eur 20 un Eur 50. Iegādājoties vairākas kartes, pircējs no tām var izveidot citu vēlamo summu.

3. Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties t/c "Valleta" veikalos, izņemot ātrās ēdināšanas restorānu "Hesburger".

4. Dāvanu karte jāizmanto vienā veikalā un vienā pirkuma reizē. Veicot norēķinu ar dāvanu karti, tā tiek atdota veikala pārdevējam.

5. Dāvanu karti pircējs var lietot kopā ar citiem maksāšanas līdzekļiem - maksājumu karti vai skaidru naudu.

6. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu. Nozaudēšanas gadījumā karte netiek atjaunota.

7. Dāvanu karte derīga 6 mēnešus no tās iegādes dienas.

8. Dāvanu karti, kurai beidzies derīguma termiņš ne vairāk kā 3 mēnešus, ir iespējams pagarināt uz 1 mēnesi, t/c "Valleta" Informācijas centrā samaksājot 20% no kartes vērtības. Karti, kurai ir beidzies derīguma termiņš vairāk kā 3 mēnešus, nav iespējams atjaunot, un nauda netiek atgriezta.

Veikali, kuros izmantojama dāvanu karte

Ar t/c "Valleta" dāvanu karti iespējams iepirkties visos tirdzniecības centra veikalos, izņemot ātrās ēdināšanas restorānu "Hesburger".

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!