STILA PADOMI tieši TEV

DAIĻĀS DĀMAS! Sagaidot gada sievišķīgākos svētkus, aicinām:

no 26. februāra līdz 8. martam IEPĒRCIES kādā no VALLETA veikaliem 30 EUR vērtībā, REĢISTRĒ čeku šeit un LAIMĒ stilistu - Sanitas Puriņas vai Inetas Zariņas - STILA un MODES konsultāciju 100 EUR vērtībā!

Kopā 9. martā noteiksim 6 laimīgās dalībnieces.  

Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir loterijas organizētājs SIA "VRPB". Uzņēmuma darbinieki veic pirkuma čeka reģistrācijā norādīto personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šīs loterijas noteikumiem. Dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un tālrunis nepieciešams, lai nodrošinātu viņa identifikāciju un saziņu ar viņu laimesta gadījumā. Papildus norādītie dati tiks izmantoti, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, statistikas veidošanai un, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem, tiks uzglabāti 5 gadus.
LOTERIJAS PILNIE NOTEIKUMI (atļaujas Nr.6134)

1. Loterijas organizētājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.


2. Loterijas norises teritorija:

Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.


3. Loterijas sākuma datums: 26.02.2020; loterijas beigu datums: 09.03.2020.


4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 3 (trīs) stilistes Sanitas Puriņas dāvanu kartes (katra EUR 100.00 vērtībā), un 3 (trīs) stilistes Inetas Zariņas (SIA „Ulta”, reģ.Nr. 44103061033, jurid. adrese: Pļavas iela 3a, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) dāvanu kartes (katra EUR 100.00 vērtībā). Katra dāvanu karte paredzēta vienai personai stila konsultācijai (līdz 3h) tirdzniecības centra „Valleta” veikalos.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir EUR 600.00 vērtībā.


5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējai/-am:

1) no 26.02.2020. līdz 08.03.2020. vienā reizē vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz EUR 30.00 vērtībā;

2) pirkuma čeks jāreģistrē t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Reģistrē savu pirkuma čeku šeit!, speciāli paredzētā vietā norādot čeka numuru, datumu, summu, veikalu, kurā tas veikts, un savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu (pilsētu vai novadu) un tālruņa numuru.

5.2. Katrai/-am pircējai/-am ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt, bet vienu un to pašu čeku drīkst reģistrēt vienu reizi. Arī tad, ja tā summa ir lielāka par EUR 30.00.

5.3. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas vienu un to pašu čeku ir reģistrējusi/-ušas vairākas reizes, čeka visas reģistrācijas no loterijas izložu programmas tiks dzēstas un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.5. Pircēja/-s nedrīkst piedalīties loterijā un reģistrēt čeku, ja tā summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.


6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 09.03.2020. plkst.12.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, loterijas izložu programma pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem izlozēs 6 (sešus), kas katrs saņems vienu 4.1. punktā norādīto dāvanu karti. Pirmie 3 izlozētie dalībnieki saņems stilistes Sanitas Puriņas dāvanu karti, nākamie 3 – stilistes Inetas Zariņas dāvanu karti.

6.2. Papildus loterijas izložu programma pēc nejaušības principa izlozēs arī 3 (trīs) rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot laimestu, tiks konstatēts, ka uz kādu no 6.1. punktā izlozētajiem dalībniekiem attiecas loterijas noteikumu punkts 5.5., 13.1., 14.9. un/vai 14.10. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti.

6.3. Izloze norisināsies 3 (trīs) t/c „Valleta” administrācijas personu sastāvā, kas pēc tās sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo un rezerves laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, vārdi, uzvārdi, pirkumu čeki un laimests.


7. Termiņš, līdz kuram pirkuma čeks jāreģistrē dalībai loterijā

7.1. Lai piedalītos loterijas laimestu izlozē, pircējai/-am pirkuma čeks t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Reģistrē savu pirkuma čeku šeit!, ievērojot loterijas noteikumus, jāreģistrē līdz 08.03.2020. plkst.23.59.


8. Laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki 09.03.2020. no plkst.14.00 tiks publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā STILA PADOMI TIEŠI TEV!

8.2. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem dalībniekiem uzreiz pēc izlozes sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas reģistrācijā norādīto tālruņa numuru.

8.3. Laimējušie dalībnieki iepriekš minētajā vietā tiks publiskoti līdz 29.03.2020.


9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki laimestus varēs saņemt līdz 29.03.2020. plkst.18.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājaslapā www.valleta.lv sadaļā KONTAKTI.

9.2. Ja laimests līdz 29.03.2020. plkst.18.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA „VRPB” īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība –, laimējušais pirkuma čeks un jāaizpilda laimesta pieņemšanas-nodošanas akts. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai personas apliecību saskan ar pirkuma čeka reģistrācijā norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tā likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts reģistrējoties, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts reģistrējoties.

9.7. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildu izmaksas.

9.8. SIA „VRPB” neatbild par laimesta nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru, nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par laimestu.


10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

10.2. Pirkuma čeka reģistrēšana loterijai ir bez maksas.


11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Katra loterijas dalībnieka izredzes laimēt atkarīgas no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Tiek prognozēts, ka dalībai loterijā reģistrēsies 400 pircēju.

11.2. Iespēja laimēt kādu no 4.1. punktā minētajām dāvanu kartēm ir viens pret visu reģistrēto pirkumu čeku skaitu.

11.3. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un reģistrējis vairākus čekus, viņa izredzes laimēt kādu no 4.1. punktā minētajām dāvanu kartēm palielinās proporcionāli kopējam pircēju reģistrēto čeku skaitam.


12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 29.03.2020. plkst.18.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 12.04.2020. (pasta zīmogs).


13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.


14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir loterijas organizētājs SIA „VRPB”. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka SIA „VRPB” darbinieki veic pirkuma čeka reģistrācijā un laimesta pieņemšanas-nodošanas aktā norādīto personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un tālrunis nepieciešams, lai nodrošinātu viņa identifikāciju un saziņu laimesta gadījumā.

14.3. Papildus loterijas dalībnieku pirkuma čeka reģistrācijā norādītie dati tiks izmantoti, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, statistikas veidošanai, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabāti 5 gadus.

14.4. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuru pirmie seši cipari tiek publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā STILA PADOMI TIEŠI TEV!

14.5. Loterijas dalībnieku, kuri jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.6. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.7. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.8. Par 4.1. punktā norādīto dāvanu karšu izmantošanu pēc to saņemšanas atbild laimējusī persona. Katra dāvanu karte derīga 09.03.2020.-08.09.2020. un izmantojama vienā reizē.

14.9. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 30.00.

14.10. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.11. Ar pilniem, LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem, šīs loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā STILA PADOMI TIEŠI TEV! un Informācijas centrā.

Stila padomi tieši Tev