GARLAICĪGI? Vēlies jautrību?

No 7. augusta līdz 3. septembrim IEPĒRCIES kādā no VALLETA veikaliem vismaz 50 EUR vērtībā, 

čeku REĢISTRĒ šeit un katru nedēļu LAIMĒ dāvanu komplektu 

EXTREME no "Lieliska dāvana" elpu aizraujošiem piedzīvojumiem!

EXTREME – tas ir dāvanu komplekts ekstrēmas izklaides baudīšanai! Ar to varēsi tvert adrenalīna pilnus sajūsmas mirkļus, dodoties elpu aizraujošos piedzīvojumos - lidojot ar paraplānu vai deltaplānu, braucot ar kvadraciklu, krosa motociklu, kartingu vai bagiju, piedaloties nakts šaušanā vai izmantojot citas aktīvās atpūtas iespējas, kas sniegs viskrāšņāko emociju gammu un noteikti paliks atmiņā kā viens no neaizmirstamākajiem notikumiem!

Paskaidrojums/apraksts par apstrādi šeit
LOTERIJAS NOTEIKUMI, atļaujas Nr.7793

1. Loterijas organizētājs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Valmieras novads, Valmiera, Rīgas iela 4, LV – 4201


2. Loterijas norises teritorija - Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201


3. Loterijas sākuma datums: 07.08.2023.; loterijas beigu datums: 04.09.2023.


4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 4 (četri) „Lieliska dāvana” dāvanu komplekti EXTREME, katrs 79.00 EUR vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir 316.00 EUR vērtībā.


5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

1) no 07.08.2023. līdz 03.09.2023. vienā reizē vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz 50.00 EUR vērtībā;

2) pirkuma čeks jāreģistrē t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Reģistrē savu pirkuma čeku šeit!, speciāli paredzētā vietā norādot čeka numuru, datumu, summu, veikalu, kurā tas veikts, un savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu (pilsētu vai novadu) un tālruņa numuru.

5.2. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt, bet vienu un to pašu čeku drīkst reģistrēt vienu reizi. Arī tad, ja tā summa ir lielāka par 50.00 EUR.

5.3. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas vienu un to pašu čeku ir reģistrējusi/-ušas vairākas reizes, čeka visas reģistrācijas no loterijas izložu programmas tiks dzēstas un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.4. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.5. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un reģistrēt čeku, ja tā summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, medikamenti un enerģijas dzērieni.


6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. Katru pirmdienu – 14.08.2023., 21.08.2023., 28.08.2023. un 04.09.2023. – plkst.11.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, loterijas izložu programma pēc nejaušības principa starp loterijas dalībniekiem, kas pirkuma čeku reģistrējuši līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst.23.59, izlozēs 1 (vienu) dalībnieku, kas saņems 1 (vienu) šo noteikumu 4.1. punktā minēto dāvanu komplektu EXTREME.

6.2. Katrs reģistrētais pirkuma čeks piedalās vienā izlozē. Tas nozīmē:

  • čeki, kas reģistrēti no 07.08.2023. plkst.8.00 līdz 13.08.2023.plkst.23.59, piedalās izlozē 14.08.2023.;
  • čeki, kas reģistrēti no 14.08.2023. plkst.00.00 līdz 20.08.2023.plkst.23.59, piedalās izlozē 21.08.2023.;
  • čeki, kas reģistrēti no 21.08.2023. plkst.00.00 līdz 27.08.2023.plkst.23.59, piedalās izlozē 28.08.2023.;
  • čeki, kas reģistrēti no 28.08.2023. plkst.00.00 līdz 03.09.2023.plkst.23.59, piedalās izlozē 04.09.2023.

6.3. Katrā izlozē loterijas izložu programma pēc nejaušības principa izlozēs arī 2 (divus) rezerves laimējušos loterijas dalībniekus gadījumam, ja, saņemot laimestu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu 5.5., 13.1., 14.9. un/vai 14.10 punkts. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie saņems laimestu kārtībā, kādā izlozēti.

6.4. Katra izloze norisināsies 3 (trīs) t/c „Valleta” administrācijas personu sastāvā, kas pēc katras izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušā un rezerves laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, vārdi, uzvārdi, pirkumu čeki un laimests.


7. Termiņš, līdz kuram pirkuma čeks jāreģistrē dalībai loterijā

7.1. Lai piedalītos loterijas laimestu izlozēs, pircējam pirkuma čeks t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Reģistrē savu pirkuma čeku šeit!, ievērojot loterijas noteikumus, jāreģistrē līdz katras svētdienas – 13.08.2023., 20.08.2023., 27.08.2023. un 03.09.2023. – plkst.23.59.


8. Laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki katru pirmdienu – 14.08.2023., 21.08.2023., 28.08.2023. un 04.09.2023. – no plkst.12.00 tiks publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI.

8.2. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem dalībniekiem uzreiz pēc izlozes sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas reģistrācijā norādīto tālruņa numuru.

8.3. Laimējušie dalībnieki iepriekš minētajā vietā tiks publiskoti līdz 30.09.2023.


9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki laimestus varēs saņemt līdz 30.09.2023. plkst.21.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājaslapā www.valleta.lv sadaļā KONTAKTI.

9.2. Ja laimests līdz 30.09.2023. plkst.21.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt un laimests paliek SIA „VRPB” īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un laimējušais pirkuma čeks. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai personas apliecību saskan ar pirkuma čeka reģistrācijā norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tā likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts reģistrējoties, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts reģistrējoties.

9.7. Laimējušie dalībnieki, saņemot laimestu, paraksta tā pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.8. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildu izmaksas.

9.9. SIA „VRPB” neatbild par laimesta nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru, nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par laimestu.


10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

10.2. Pirkuma čeka reģistrēšana loterijai ir bez maksas.


11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt atkarīgas no loterijas kopējo dalībnieku skaita. SIA „VRPB” prognozē, ka katru nedēļu pirkuma čekus dalībai loterijā reģistrēs 600 dalībnieku. Kopējais loterijas dalībnieku skaits tiek prognozēts 2400.

11.2. Iespēja kādā no kārtējām izlozēm laimēt šo noteikumu 4.1. punktā minēto laimestu ir viens pret visu iepriekšējā nedēļā reģistrēto pirkumu čeku skaitu.

11.3. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un reģistrējis vairākus čekus, viņa izredzes laimēt palielinās proporcionāli kopējam pircēju reģistrēto čeku skaitam.


12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt rakstiski līdz 30.09.2023. t/c „Valleta” Informācijas centrā vai sūtot uz e-pastu info@valleta.lv.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.10.2023.


13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.


14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir loterijas organizētājs SIA „VRPB”. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka SIA „VRPB” darbinieki veic pirkuma čeka reģistrācijā norādīto personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijas dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un tālrunis nepieciešams, lai nodrošinātu viņa identifikāciju un saziņu laimesta gadījumā.

14.3. Papildus loterijas dalībnieku pirkuma čeka reģistrācijā norādītie dati tiks izmantoti, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, statistikas veidošanai, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabāti 5 gadus.

14.4. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuru pirmie seši cipari tiek publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI.

14.5. Loterijas dalībnieku, kuri jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.6. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.7. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.8. Par laimesta izmantošanu pēc to saņemšanas atbild laimējušās personas.

14.9. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 50.00.

14.10. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.11. Ar pilniem, LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šīs loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā VĒLIES KĀDU JAUTRĪBU? un Informācijas centrā.

Valleta Valmiera