T/c VALLETA dāvanu karti 50 EUR vērtībā saņem:

Anna Emīlija Suta (tālr.29337...)

Valdis Kāršenieks (tālr.29294...)

Andis Bivalovs (tālr.25632...)

Anda Dimiņa (tālr.28752...)

 

Ceļojumu uz Valensiju 2 personām sadarbībā ar tūrisma aģentūru "FlyMeAway" saņem

Mārtiņš Liepiņš (tālr.26142...)

 

Paldies visiem, ka par savu tirdzniecības centru izvēlaties VALLETA Valmierā!

LOTERIJAS NOTEIKUMI (ATĻAUJAS NR.5666)

1. Loterijas organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.

2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums: 11.05.2019. plkst.18.00; loterijas beigu datums: 13.05.2019.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 5 balvas.

4.1.1. 4 (četras) t/c „Valleta” dāvanu kartes, katra EUR 50.00 vērtībā. Kopējā dāvanu karšu vērtība EUR 200.00.

4.1.2. 1 (viens) ceļojums 2 (divām) personām uz Valensiju Spānijā 04.12.2019. – 09.12.2019. EUR 898.00 vērtībā, kurā ietilpst tiešais lidojums Rīga – Valensija – Rīga, transfērs no lidostas uz viesnīcu un no viesnīcas uz lidostu, nakšņošana (4 naktis) divvietīgā istabā Silken Puerta Valencia 4* viesnīcā, brokastis un grupas vadītāja pakalpojumi.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir EUR 1098.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

1) 11.05.2019. no plkst.18.00 līdz plkst.23.59 vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz EUR 30.00 vērtībā;

2) jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā un kas līdz 12.05.2019. plkst.00.05 jāiemet loterijas kastē pie t/c „Valleta” Informācijas centra.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi un tālruņa numuru.

5.4. Par katru čeku, kas ir vismaz EUR 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka.

5.5. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt kādu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.6. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.3. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.7. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 12.05.2019. plkst.00.10 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem Nakts iepirkšanās svētku vadītājs (turpmāk – vadītājs) publiski izlozēs 5 (piecus), no kuriem pirmie 4 (četri) saņems t/c „Valleta” dāvanu karti EUR 50.00 vērtībā, 5. (piektais) – punktā 4.1.2. norādīto ceļojumu uz Valensiju 2 personām.

6.2. Katrs loterijas dalībnieks var laimēt vienu no balvām. Ja kāds no dalībniekiem tiek izlozēts atkārtoti, viņa vietā vadītājs drīkst lozēt citu dalībnieku.

6.3. Pēc punktā 6.1. minēto dalībnieku noteikšanas vadītājs izlozēs 5 rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz kādu no laimējušajiem dalībniekiem attiecas loterijas noteikumu punkts 5.7., 13.1., 14.8. vai 14.9. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie balvas saņems rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.4. Izlozi uzraudzīs 2 (divas) t/c „Valleta” administrācijas personas, kas pēc tās sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, laimējušo dalībnieku vārds, uzvārds, pirkuma čeks, laimētā balva un rezerves laimējušie dalībnieki. Papildus protokolu parakstīs Nakts iepirkšanās svētku vadītājs.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Lai piedalītos izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte pircējam jāiemet loterijas kastē līdz 12.05.2019. plkst.00.05.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki no 13.05.2019. līdz 26.05.2019. tiks publiskoti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Nakts iepirkšanās svētku loterijas laimējušie dalībnieki.

8.2. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem dalībniekiem 13.05.2019. sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas kartītē norādīto tālruņa numuru.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus varēs saņemt līdz 26.05.2019. plkst.18.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Kontakti.

9.2. Ja laimests līdz 26.05.2019. plkst.18.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA „VRPB” īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts, aizpildot loterijas kartīti. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai personas apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

9.7. Laimējušie dalībnieki, saņemot balvas, paraksta to pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.8. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

9.9. SIA „VRPB” neatbild par balvas nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru vai nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par balvu.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita.

11.2. Loterijas organizētājs prognozē, ka kopējais dalībnieku skaits būs 600.

11.3. Iespēja laimēt kādu no balvām loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 26.05.2019. plkst.18.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 09.06.2019. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir loterijas organizētājs SIA „VRPB”. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka SIA „VRPB” darbinieki veic loterijas kartītēs norādīto personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuru pirmie seši cipari tiek publicēti pie t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv.

14.3. Loterijas dalībnieku aizpildītās kartītes tiks izmantotas, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabātas 5 gadus.

14.4. Loterijas dalībnieku, kuri jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.5. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei t/c „Valleta” akciju datu bāzē var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.6. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.7. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.8. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 30.00.

14.9. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.10. T/c „Valleta” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājaslapā www.valleta.lv sadaļā Dāvanu karte.

14.11. Ceļojums 2 personām uz Valensiju tiek nodrošināts sadarbībā ar ceļojumu aģentūru „FlyMeAway”. Vairāk par to iespējams lasīt aģentūras mājaslapā www.flymeaway.lv. Izdevumus, kas rodas ceļojuma laikā (piemēram, par papildu ekskursijām) vai saistībā ar to un neietilpst tā pamata paketē, kas norādīta arī punktā 4.1.2., sedz laimējusī persona.

14.12. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem, LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

Nakts iepirkšanās svētki