Izlozē 14.08.2018. VALLETA dāvanu karti EUR 50 vērtībā saņem SANTERE MIŠČENKO (tālr.29282...)

Izlozē 21.08.2018. VALLETA dāvanu karti EUR 50 vērtībā saņem INESE ŠMITE (tālr.22314...)

Izlozē 28.08.2018. VALLETA dāvanu karti EUR 50 vērtībā saņem INITA TRAPĀNE (tālr.26482...)

Izlozē 04.09.2018. VALLETA dāvanu karti EUR 50 vērtībā saņem DIANA ZEKUNOVA (tālr.26662...)

Izlozē 11.09.2018. VALLETA dāvanu karti EUR 50 vērtībā saņem AGNESE PILSUMA (tālr.26116...)

Izlozē 11.09.2018. velosipēdu BOTTECCHIA 17106B EUR 399 vērtībā saņem LINDA IVANOVA (tālr.27819...)

Izlozē 11.09.2018. velosipēdu BOTTECCHIA 17106B EUR 399 vērtībā saņem ILVA STĪPNIECE (tālr.29229...)

Paldies visiem pircējiem par dalību un ka par savu tirdzniecības centru izvēlaties "Valletu"!

Ierullē skolā ar jaunu velo!
Pilni loterijas noteikumi (atļaujas Nr.5228)

1. Loterijas organizētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV – 4201.

2. Loterijas norises teritorija: Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums: 06.08.2018., loterijas beigu datums: 11.09.2018.

4. Loterijas laimestu fonds:

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 7 balvas:

4.1.1. 5 (piecas) t/c „Valleta” dāvanu kartes, katra EUR 50.00 vērtībā. Kopējā dāvanu karšu vērtība ir EUR 250.00.

4.1.2. 2 (divi) velosipēdi BOTTECCHIA 17106B, katrs EUR 399.00 vērtībā. Kopējā velosipēdu vērtība ir EUR 798.00.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir EUR 1 048.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam no 06.08.2018. plkst.08.00 līdz 09.09.2018. plkst.22.00 vienā t/c „Valleta” veikalā jāiepērkas vismaz EUR 30.00 vērtībā.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Veicot pirkumu EUR 30.00 vērtībā, pircējs aizpilda loterijas kartīti, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos, Informācijas centrā vai stāvu plānu stendos.

5.4. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu (pilsētu vai novadu) un tālruņa numuru.

5.5. Aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē, kas atrodas t/c „Valleta” 1. stāvā.

5.6. Par katru čeku, kas ir vismaz EUR 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka.

5.7. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt kādu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.8. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.4. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.9. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

6.1. Katru otrdienu – 14.08.2018., 21.08.2018., 28.08.2018., 04.09.2018. un 11.09.2018. – plkst.10.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, pēc nejaušības principa starp loterijas dalībniekiem, kas pareizi aizpildītu loterijas kartīti iemetuši loterijas kastē līdz iepriekšējās nedēļas svētdienas plkst.22.00, tiks izlozēts 1 (viens) dalībnieks, kas saņems t/c „Valleta” dāvanu karti EUR 50.00 vērtībā.

6.2. 11.09.2018. plkst.10.05 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem, kas pareizi aizpildītu loterijas kartīti iemetuši loterijas kastē no 06.08.2018. plkst.08.00 līdz 09.09.2018. plkst.22.00, tiks izlozēti 2 (divi) dalībnieki, kas katrs saņems velosipēdu BOTTECCHIA 17106B.

6.3. Ja kādā no izlozēm loterijas dalībnieks ir laimējis t/c „Valleta” dāvanu karti EUR 50.00 vērtībā, viņš netiek izslēgts no velosipēdu izlozēm.

6.4. Katrā izlozē pēc nejaušības principa tiks noteikts arī viens rezerves laimējušais loterijas dalībnieks gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.9., 13.1., 14.9. vai 14.10. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti.

6.5. Katra izloze norisināsies 3 (trīs) t/c „Valleta” administrācijas personu sastāvā, kas pēc katras izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušā un rezerves laimējušā dalībnieka noteikšanas vieta un datums, laimējušā un rezerves laimējušā dalībnieka vārds, uzvārds, pirkuma čeks un laimētā balva.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē:

7.1. Ja pircējs vēlas piedalīties t/c „Valleta” EUR 50.00 dāvanu kartes izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte viņam jāiemet loterijas kastē līdz katras svētdienas – 12.08.2018., 19.08.2018., 26.08.2018., 02.09.2018. un 09.09.2018. – plkst.22.00.

7.2. Lai piedalītos velosipēdu izlozēs, aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē līdz 09.09.2018. plkst.22.00.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums:

8.1. Loterijas dalībnieks, kas laimējis t/c „Valleta” dāvanu karti EUR 50.00 vērtībā, katru otrdienu – 14.08.2018., 21.08.2018., 28.08.2018., 04.09.2018. un 11.09.2018. – no plkst.11.00 tiks publiskots pie t/c „Valleta” Info dēļa un mājas lapā www.valleta.lv sadaļā IERULLĒ SKOLĀ AR JAUNU VELO!

8.2. Loterijas dalībnieki, kas laimējuši velosipēdus, 11.09.2018. no plkst.11.00 tiks publiskoti pie t/c „Valleta” Info dēļa un mājas lapā www.valleta.lv sadaļā IERULLĒ SKOLĀ AR JAUNU VELO!

8.3. T/c „Valleta” administrācija ar laimējušajiem loterijas dalībniekiem uzreiz pēc izlozes sazināsies arī personīgi, zvanot uz loterijas kartītē norādīto tālruņa numuru.

8.4. Laimējušie dalībnieki iepriekš minētajās vietās tiks publiskoti līdz 30.09.2018.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt:

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus varēs saņemt līdz 30.09.2018. plkst.18.00 t/c „Valleta” Informācijas centrā Rīgas ielā 4, Valmierā, tā darba laikā, kas apskatāms mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Kontakti.

9.2. Ja laimests līdz 30.09.2018. plkst.18.00 netiek izņemts, laimējušais dalībnieks zaudē tiesības to saņemt, un laimests paliek SIA „VRPB” īpašumā.

9.3. Lai saņemtu laimestu, laimējušajiem dalībniekiem sava ierašanās iepriekš nav jāpiesaka.

9.4. Lai saņemtu laimestu, laimējušajam dalībniekam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts, aizpildot loterijas kartīti. Laimests tiek izsniegts tikai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar pasi vai personas apliecību saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

9.5. Ja laimējušais dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pēc laimesta tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

9.6. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

9.7. Laimējušie dalībnieki, saņemot balvas, paraksta to pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.8. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

9.9. SIA „VRPB” neatbild par balvas nesaņemšanas sekām, ja laimējušais dalībnieks norādījis neprecīzu tālruņa numuru vai nav sazvanāms un savlaicīgi nav saņēmis informāciju par balvu.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi:

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt:

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita. Ņemot vērā 2017. gadā organizētās loterijas SKOLA SPĀRNO! rezultātus un pirkumu skaitu, tiek prognozēts, ka katru nedēļu loterijas kartītes pareizi aizpildīs un iemetīs loterijas kastē 1 500 dalībnieku. Kopējais loterijas dalībnieku skaits tiek prognozēts 7 500.

11.2. Iespēja kādā no kārtējām izlozēm laimēt t/c „Valleta” dāvanu karti EUR 50.00 vērtībā loterijas dalībniekam ir viens pret visu iepriekšējā nedēļā pareizi aizpildīto un loterijas kastē iemesto loterijas kartīšu skaitu.

11.3. Iespēja laimēt velosipēdu BOTTECCHIA 17106B EUR 399.00 vērtībā loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība:

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 30.09.2018. plkst.18.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.10.2018. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā:

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi:

14.1. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka SIA „VRPB” veic personas datu apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārdi, uzvārdi un tālruņa numuru pirmie seši cipari tiek publicēti pie t/c „Valleta” Info dēļa un mājas lapā www.valleta.lv.

14.3. Loterijas dalībnieku aizpildītās kartītes tiks izmantotas, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabātas 5 gadus.

14.4. Loterijas dalībnieku, kuri jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.5. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir SIA „VRPB”. Loterijas kartītēs norādīto informāciju par loterijas dalībniekiem saņems un apstrādās datu pārziņa darbinieki, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.6. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei t/c „Valleta” akciju datu bāzē var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.7. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.8. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.9. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 30.00.

14.10. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.11. T/c „Valleta” dāvanu karti iespējams atprečot saskaņā ar t/c „Valleta” standarta dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, kas lasāmi mājas lapā www.valleta.lv sadaļā Dāvanu karte.

14.12. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem, LR Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājas lapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.