LOTERIJAS NOTEIKUMI 9.11. (atļaujas numurs 5367)

1. Loterijas organizētājs - SIA „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201.

2. Loterijas norises teritorija - Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums un laiks: 09.11.2018. plkst.10.00; loterijas beigu datums un laiks: 09.11.2018. plkst.19.30.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 5 balvas:

4.1.1. 1 gab. dāvanu karte SPA viesnīcā „Mārcienas muiža”, 1 gab. dāvanu karte viesnīcu kompleksā „Villa Santa”, 1 gab. dāvanu karte dizaina viesnīcā „Annas Hotel”, 1 gab. dāvanu karte SPA viesnīcā „Mālpils muiža”. Katra dāvanu karte ir EUR 200.00 vērtībā.

4.1.2. 4 gab. tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu kartes (katra EUR 50.00 vērtībā), kas tiks izmantotas kā 1 (viena) balva EUR 200.00 vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir EUR 1 000.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

  • 09.11.2018. no plkst.10:00 līdz plkst.19.00 vienā t/c „Valleta” veikalā vienā reizē jāiepērkas vismaz EUR 30.00 vērtībā;
  • jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā, un līdz 09.11.2018. plkst.19.15 tā jāiemet loterijas kastē t/c „Valleta” 1. stāvā;
  • 09.11.2018. plkst.19.30 jāatrodas t/c „Valleta” 3. stāvā pie centrālās skatuves.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi (pilsētu vai novadu) un tālruņa numuru.

5.4. Par katru čeku, kas ir vismaz EUR 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka

5.5. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt vienu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.6. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.3. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.7. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 09.11.2018. plkst.19.15 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves tiks izvietotas 5 (piecas) identiskas aploksnes, kurā katrā atradīsies 1 (viena) no loterijas noteikumu punktā 4. norādītajām balvām.

6.2. 09.11.2018. plkst.19.30 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem t/c „Valleta” Iepirkšanās svētku vadītājs (turpmāk – vadītājs) publiski izlozēs 5 (piecus), kas izlozēšanas secībā varēs izvēlēties 1 (vienu) no 5 (piecām) aploksnēm.

6.3. Lai izvēlētos kādu no aploksnēm, izlozētajam dalībniekam vadītājam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts izlozētajā loterijas kartītē. Aploksnes izvēles tiesības ir tikai tai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar uzrādīto dokumentu saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

6.4. Pēc visu 5 (piecu) dalībnieku noteikšanas, vadītājs publiski atklāj to izvēlētajās aploksnēs esošās balvas, kuras dalībnieki tūlītēji saņem savā īpašumā, parakstot to pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5. Pēc loterijas noteikumu punktā 6.2. norādīto loterijas dalībnieku noteikšanas vadītājs pēc nejaušības principa izlozēs arī 5 (piecus) rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.7., 13.1., 14.8. vai 14.9. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie saņems balvas rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.6. Izlozi uzraudzīs 2 (divas) t/c „Valleta” administrācijas personas, kas pēc izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, laimējušo dalībnieku vārds, uzvārds, pirkuma čeks, laimētā balva un rezerves laimējušie dalībnieki. Papildus protokolu parakstīs vadītājs.

6.7. Ja loterijas dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, uz izlozi tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

6.8. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Lai piedalītos izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte pircējam jāiemet loterijas kastē līdz 09.11.2018. plkst.19.15.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki 09.11.2018. no plkst.22.00 līdz 30.11.2018. tiks publiskoti arī t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā T/c „Valleta” Iepirkšanās svētku loterijas laimējušie dalībnieki.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus saņem 09.11.2018. uzreiz pēc izlozes norises.

9.2. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita.

11.2. Loterijas organizētājs prognozē, ka kopējais dalībnieku skaits būs 400.

11.3. Iespēja laimēt kādu no balvām loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 30.11.2018. plkst.21.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.12.2018. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir SIA „VRPB”. Loterijas kartītēs norādīto informāciju par viņiem saņems datu pārziņa darbinieki. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka darbinieki veic tās apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārds, uzvārds un tālruņa numura pirmie seši cipari tiek publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv.

14.3. Loterijas dalībnieku aizpildītās kartītes tiks izmantotas, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabātas 5 gadus.

14.4. Loterijas dalībnieku, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.5. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei t/c „Valleta” akciju datu bāzē var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.6. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.7. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.8. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 30.00.

14.9. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.10. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

9.11. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI

VALLETA dāvanu karte 200 EUR - Andris Martinsons

MĀRCIENAS MUIŽA dāvanu karte 200 EUR - Nora Baranovska

MĀLPILS MUIŽA dāvanu karte 200 EUR - Marina Zujeva - Hābmeta

VILLA SANTA dāvanu karte 200 EUR - Kristīne Leoke

ANNAS HOTEL dāvanu karte 200 EUR - Līga Grūbe - Ubeiko

Paldies visiem pircējiem un dalībniekiem!

Loterijas noteikumi 10.11. (atļaujas numurs 5368)

1. Loterijas organizētājs - SIA „VRPB”, vienotais reģistrācijas numurs 44103001157, juridiskā adrese: Rīgas iela 4, Valmiera, LV-4201.

2. Loterijas norises teritorija - Tirdzniecības centrs (t/c) „Valleta” Rīgas ielā 4, Valmierā, LV – 4201.

3. Loterijas sākuma datums un laiks: 10.11.2018. plkst.10.00; loterijas beigu datums un laiks: 10.11.2018. plkst.19.30.

4. Loterijas laimestu fonds

4.1. Loterijas laimestu fondu veido 5 balvas:

4.1.1. 1 gab. dāvanu karte SPA viesnīcā „Mārcienas muiža”, 1 gab. dāvanu karte viesnīcu kompleksā „Villa Santa”, 1 gab. dāvanu karte dizaina viesnīcā „Annas Hotel”, 1 gab. dāvanu karte SPA viesnīcā „Mālpils muiža”. Katra dāvanu karte ir EUR 200.00 vērtībā.

4.1.2. 4 gab. tirdzniecības centra „Valleta” dāvanu kartes (katra EUR 50.00 vērtībā), kas tiks izmantotas kā 1 (viena) balva EUR 200.00 vērtībā.

4.2. Kopējais loterijas laimestu fonds ir EUR 1 000.00 vērtībā.

5. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi

5.1. Lai piedalītos loterijā, pircējam:

  • 10.11.2018. no plkst.10:00 līdz plkst.19.00 vienā t/c „Valleta” veikalā vienā reizē jāiepērkas vismaz EUR 30.00 vērtībā;
  • jāaizpilda loterijas kartīte, kuru iespējams saņemt t/c „Valleta” veikalos un Informācijas centrā, un līdz 10.11.2018. plkst.19.15 tā jāiemet loterijas kastē t/c „Valleta” 1. stāvā;
  • 10.11.2018. plkst.19.30 jāatrodas t/c „Valleta” 3. stāvā pie centrālās skatuves.

5.2. Iepirkšanos apliecina pirkuma čeks, kas jāsaglabā līdz loterijas noslēgumam un jāuzrāda, saņemot laimestu.

5.3. Loterijas kartītē pircējs speciāli tam paredzētā vietā norāda:

  • pirkuma čeka numuru, datumu, summu un veikalu, kurā tas veikts;
  • savu kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi (pilsētu vai novadu) un tālruņa numuru.

5.4. Par katru čeku, kas ir vismaz EUR 30.00 vērtībā, pircējs var aizpildīt 1 (vienu) loterijas kartīti, pat ja čeka summa ir lielāka

5.5. Katram pircējam ir iespēja piedalīties loterijā ar vairākiem pirkumiem, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt vienu no balvām, bet par vienu un to pašu pirkuma čeku drīkst aizpildīt tikai vienu loterijas kartīti.

5.6. Ja loterijas organizētājs konstatēs, ka loterijas kartītē nav norādīta visa loterijas noteikumu punktā 5.3. minētā informācija vai ka viena un tā pati vai atšķirīgas personas par vienu un to pašu čeku ir aizpildījusi/-ušas vairākas loterijas kartītes, tās tiks uzskatītas par nederīgām un loterijā laimējušo dalībnieku noteikšanā nepiedalīsies, tādējādi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principu.

5.7. Pircējs nedrīkst piedalīties loterijā un aizpildīt loterijas kartīti, ja pirkuma čeka summu sastāda alkohols (tajā skaitā alus), medikamenti, tabaka un tās izstrādājumi.

6. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

6.1. 10.11.2018. plkst.19.15 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves tiks izvietotas 5 (piecas) identiskas aploksnes, kurā katrā atradīsies 1 (viena) no loterijas noteikumu punktā 4. norādītajām balvām.

6.2. 10.11.2018. plkst.19.30 t/c „Valleta” 3. stāvā uz centrālās skatuves pēc nejaušības principa starp visiem loterijas dalībniekiem t/c „Valleta” Iepirkšanās svētku vadītājs (turpmāk – vadītājs) publiski izlozēs 5 (piecus), kas izlozēšanas secībā varēs izvēlēties 1 (vienu) no 5 (piecām) aploksnēm.

6.3. Lai izvēlētos kādu no aploksnēm, izlozētajam dalībniekam vadītājam jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība – un pirkuma čeks, kura numurs norādīts izlozētajā loterijas kartītē. Aploksnes izvēles tiesības ir tikai tai personai, kuras vārds un uzvārds saskaņā ar uzrādīto dokumentu saskan ar izlozētajā loterijas kartītē norādīto.

6.4. Pēc visu 5 (piecu) dalībnieku noteikšanas, vadītājs publiski atklāj to izvēlētajās aploksnēs esošās balvas, kuras dalībnieki tūlītēji saņem savā īpašumā, parakstot to pieņemšanas – nodošanas aktu.

6.5. Pēc loterijas noteikumu punktā 6.2. norādīto loterijas dalībnieku noteikšanas vadītājs pēc nejaušības principa izlozēs arī 5 (piecus) rezerves laimējušos dalībniekus gadījumam, ja, saņemot balvu, tiks konstatēts, ka uz pirmo laimējušo dalībnieku attiecas loterijas noteikumu punkts 5.7., 13.1., 14.8. vai 14.9. Rezerves laimējušie dalībnieki tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Nepieciešamības gadījumā tie saņems balvas rindas kārtībā, kādā izlozēti.

6.6. Izlozi uzraudzīs 2 (divas) t/c „Valleta” administrācijas personas, kas pēc izlozes sastādīs un parakstīs protokolu, kurā norādīts loterijas atļaujas saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, loterijas norises teritorija, loterijas nosaukums, laimējušo dalībnieku noteikšanas vieta un datums, laimējušo dalībnieku vārds, uzvārds, pirkuma čeks, laimētā balva un rezerves laimējušie dalībnieki. Papildus protokolu parakstīs vadītājs.

6.7. Ja loterijas dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, uz izlozi tam jāierodas kopā ar kādu no tās likumiskajiem pārstāvjiem vai aizbildni, līdzi ņemot abu personu dokumentus.

6.8. Tiek uzskatīts, ka persona, kuras vārds un uzvārds norādīts laimējušajā loterijas kartītē, ir arī attiecīgā pirkuma veicēja. Ja šīs personas ir atšķirīgas, attiecības starp tām kārtojamas, neiesaistot SIA „VRPB”. Loterijas organizētājam tiesiskas attiecības ir tikai ar personu, kuras vārds un uzvārds norādīts loterijas kartītē.

7. Termiņš, līdz kuram aizpildīta loterijas kartīte jāiemet loterijas kastē

7.1. Lai piedalītos izlozē, pareizi aizpildīta loterijas kartīte pircējam jāiemet loterijas kastē līdz 10.11.2018. plkst.19.15.

8. Laimējušo personu izsludināšanas kartība, vieta un datums

8.1. Laimējušie loterijas dalībnieki 10.11.2018. no plkst.22.00 līdz 30.11.2018. tiks publiskoti arī t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv sadaļā T/c „Valleta” Iepirkšanās svētku loterijas laimējušie dalībnieki.

9. Kārtība un termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt

9.1. Laimējušie loterijas dalībnieki savus laimestus saņem 10.11.2018. uzreiz pēc izlozes norises.

9.2. Lai saņemtu laimestu, dalībniekiem nav papildus izmaksas.

10. Citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi

10.1. Visi citi ar piedalīšanos loterijā saistītie izdevumi atkarīgi no dalībnieka individuālās situācijas.

11. Informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt

11.1. Loterijas dalībnieka izredzes laimēt kādu no balvām atkarīga no loterijas kopējo dalībnieku skaita.

11.2. Loterijas organizētājs prognozē, ka kopējais dalībnieku skaits būs 400.

11.3. Iespēja laimēt kādu no balvām loterijas dalībniekam ir viens pret loterijas norises laikā visu loterijas kastē iemesto un pareizi aizpildīto loterijas kartīšu skaitu.

11.4. Ja viens un tas pats loterijas dalībnieks veicis vairākus pirkumus un pareizi aizpildījis vairākas loterijas kartītes, viņa izredzes laimēt kādu no balvām palielinās proporcionāli aizpildīto kartīšu skaitam.

12. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

12.1. Pretenzijas saistībā ar loterijas norisi tās dalībnieki var iesniegt t/c „Valleta” Informācijas centrā rakstiski tā darba laikā līdz 30.11.2018. plkst.21.00.

12.2. Pretenzijā precīzi jāapraksta iebildumi un to pamatojums, kā arī jānorāda pretenzijas iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontakttālrunis.

12.3. Pretenzijas tiek izskatītas un rakstiskas atbildes tiek sniegtas 2 nedēļu laikā (pasta zīmogs) pēc to saņemšanas, t.i., līdz 14.12.2018. (pasta zīmogs).

13. Personas, kas nedrīkst piedalīties loterijā

13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties un laimestus nedrīkst saņemt SIA „VRPB” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, kā arī t/c „Valleta” esošo veikalu darbinieki, apkalpojošais personāls un viņu ģimenes locekļi.

13.2. Laimesta saņēmējs, parakstot laimesta pieņemšanas-nodošanas aktu, garantē, ka uz viņu šis aizliegums neattiecas.

14. Citi noteikumi

14.1. Loterijas dalībnieku datu pārzinis ir SIA „VRPB”. Loterijas kartītēs norādīto informāciju par viņiem saņems datu pārziņa darbinieki. Loterijas dalībnieki piekrīt, ka darbinieki veic tās apstrādi, ciktāl tas nepieciešams saskaņā ar šiem noteikumiem.

14.2. Loterijā laimējušie dalībnieki piekrīt, ka viņu vārds, uzvārds un tālruņa numura pirmie seši cipari tiek publicēti t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv.

14.3. Loterijas dalībnieku aizpildītās kartītes tiks izmantotas, lai noteiktu loterijas dalībnieku skaitu, un saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība” tiks uzglabātas 5 gadus.

14.4. Loterijas dalībnieku, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, datu apstrādei piekrīt viņu vecāki, likumiskie pārstāvji vai aizbildņi.

14.5. Loterijas dalībnieks savu dalību izlozei, kā arī piekrišanu savu datu apstrādei t/c „Valleta” akciju datu bāzē var atsaukt, sazinoties ar t/c „Valleta” Informācijas centru – rakstot uz e-pastu info@valleta.lv vai zvanot pa tālruni 26665000.

14.6. Laimestu nav iespējams apmainīt pret citām precēm, un tas nav kompensējams naudā.

14.7. Par laimesta ekspluatāciju pēc tā saņemšanas atbild laimējusī persona.

14.8. Loterijā nepiedalās pirkumi, kas veikti, norēķinoties ar t/c „Valleta” dāvanu karti, ja starpība starp pirkuma vērtību un dāvanu kartes summu ir mazāka par EUR 30.00.

14.9. Loterijā nepiedalās norēķini par t/c „Valleta” pieejamajiem pakalpojumiem.

14.10. Uz loterijas kartītes tiek publicēti loterijas svarīgākie noteikumi ar norādi, ka ar pilniem noteikumiem iespējams iepazīties t/c „Valleta” mājaslapā www.valleta.lv un Informācijas centrā.

10.11. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠIE DALĪBNIEKI

VALLETA dāvanu karte 200 EUR - Kristīne Rozniece

MĀRCIENAS MUIŽA dāvanu karte 200 EUR - Gints Kronbergs

MĀLPILS MUIŽA dāvanu karte 200 EUR - Tatjana Samovar

VILLA SANTA dāvanu karte 200 EUR - Rihards Meija

ANNAS HOTEL dāvanu karte 200 EUR - Laine Ločmele

Paldies visiem pircējiem un dalībniekiem!

Valleta Iepirkšanās svētki